Programy unijne - RPO/POIG/PORYBY

PO Ryby

 

l3

Projekt:

„Zakup wyposażenia przychodni wielospecjalistycznej i oddziału jednego dnia w celu zwiększenia świadczenia usług medycznych skierowanej do społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zapytanie ofertowe

Gdynia, dnia 15.07.2013 r.

„Clinica Medica” Sp. z o.o.
ul. Mireckiego 11
81-229 Gdynia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Integracja systemów podmiotów współpracujących z Firmą Clinica Medica Sp. z o.o. w ramach obsługi medycznej pacjentów” w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 1. Zakup licencji na moduły systemu,
 2. Instalacje, wdrożenie, konfigurację i personalizację zakupionych modułów w ramach tworzonego systemu B2B,
 3. Specjalistyczne szkolenie pracowników w zakresie obsługi wdrożonych modułów oraz całego systemu.
 4. Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie dokumentacji BDO.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 1. Zakup licencji na moduły systemu:
  1. Cel zakupu: stworzenie zautomatyzowanego systemu elektronicznego typu B2B.
  2. Licencje na moduły wymagane do dostarczenia:
   • moduł archiwizacji danych - 1 szt. licencji - moduł archiwizacji powinien kontrolować i na bieżąco sprawdzać czy każdy dokument z historią choroby pacjenta został poprawnie zarchiwizowany w sposób elektroniczny, zapisując go jednocześnie w postaci formatu zgodnego z XML; dodatkowo powinien informować o zaistniałych problemach,
   • moduł gabinet wraz z modułem elektronicznej dokumentacji medycznej - 28 szt. licencji - moduł powinien służyć głównie do wprowadzania i przechowywania danych dotyczących historii zdrowia i choroby pacjenta; dane te powinny występować w różnych formach dokumentów, takich jak tekstowe, zdjęcia, grafiki, filmy itp.; w modułach powinny być zaimplementowane również dodatkowe funkcje ułatwiające pracę lekarza, pozwalające na zaprojektowanie formularzy wykorzystywanych podczas wizyt pacjentów w gabinecie oraz pozwalające na szybkie wystawienie pacjentowi skierowania; proszę o uwzględnienie również konieczność wystawiania przez lekarzy recept w sposób elektroniczny, które to w wersji elektronicznej mają trafiać do Aptek oraz w ten sam sposób zwrotnej informacji dla lekarza prowadzącego o stanie wykupionych recept przez pacjenta. Moduł powinien również uwzględniać możliwość kontroli wypisanych leków pod względem interakcji oraz średnich cen leków.
   • moduł współpracy elektronicznej z zewnętrznym laboratorium - 1 szt. licencji - moduł powinien umożliwić możliwość wprowadzenia i zapisania pobranego materiału diagnostycznego oraz wymianę danych medycznych z laboratorium w formie elektronicznej za pomocą protokołu HL7. Protokół ten powinien pozwalać na określenie formatu i sposobu wymiany informacji pomiędzy LIS, czyli laboratorium oraz HIS, czyli przychodnią.
 2. Instalację, wdrożenie, konfigurację i personalizację zakupionych modułów w ramach tworzonego systemu B2B.
  1. Cel zakupu usług informatycznych: wdrożenie modułów oraz umożliwienie prawidłowego funkcjonowania platformy B2B.
  2. Punkt obejmuje wdrożenie zakupionych modułów, niezbędne prace instalacyjne, konfiguracyjne oraz integracyjne w ramach tworzonej zautomatyzowanej i innowacyjnej elektronicznej platformy typu B2B.
 3. Specjalistyczne szkolenie 30 pracowników w zakresie obsługi wdrożonych modułów oraz całego systemu.
  1. Cel zakupu: przeszkolenie pracowników z funkcjonalności platformy oraz dedykowanych jej modułów, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania personelu w środowisku B2B.
  2. Szkolenie specjalistyczne musi spełniać kryterium dopasowania do zindywidualizowanych potrzeb nabywcy oraz systemu.
 4. Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie dokumentacji BDO.
  1. Cel zakupu: Przygotowanie, wdrożenie dokumentacji i procedur BDO.
  2. Wdrożona dokumentacja i procedury BDO muszą być zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 R. Nr 133 poz. 883, tekst ujednolicony Dz. U. 2002 R. Nr 101 poz. 926. oraz powiązanymi z nią rozporządzeniami Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

Termin, prowadzenia oraz zakończenia prac planuje się na:

 • pkt 1 i 2, do 30 września 2013 roku
 • pkt 3 i 4 od 1 października 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta;
 • datę sporządzenia;
 • cenę netto;
 • termin ważności oferty;
 • podpis wykonawcy (nie dotyczy oferty przesłanej drogą elektroniczną).

Kryterium wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Oferty prosimy dostarczyć osobiście lub przesyłać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jluszawska@clinica-medica.pl
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Mireckiego 11, 81-229 Gdynia

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.07.2013 r.

Dodatkowe informacje

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki:

Ww. załącznik stanowi integralną część zapytania. Oferta powinna być zgodna z załączonym formularzem oferty, a zakres wykonanej usługi powinien być zgodny z podaną specyfikacją. Treść niniejszego zapytania wraz z załącznikiem znajduje się w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące specyfikacji technicznej projektu. Pytania oraz prośby o uszczegółowienie przedstawionych w niniejszym zapytaniu informacji mogą być kierowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jluszawska@clinica-medica.pl.

Dotacje na Innowacje

Tytuł projektu: Integracja systemów podmiotów współpracujących z Firmą Clinica Medica Sp. z o.o. w ramach obsługi medycznej pacjentów

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-108/12-00

Beneficjent: Clinica Medica Sp. z o.o.

Wartość projektu: 488 362,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 49,34 %

Okres realizacji projektu: 01-12-2012– 31-01-2014

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Klinika Przyszłości

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że Clinica Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

„Klinika Przyszłości – najwyższa jakość świadczenia usług medycznych przez firmę Clinica Medica Sp. z o.o. z Gdyni poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-badawczego”

w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Małe i ?rednie przedsiębiorstwa

Umowa UDA-RPPM.01.01.02-00-301/09-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 30 marca 2010 r., a planowany termin zakończenia inwestycji to 28.02.2011 r.

W ramach powyższego projektu zostaną zrealizowane działania inwestycyjne (zakup i instalacja) w następujących obszar działalności przedsiębiorstwa:

I. MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO

 1. Wielozadaniowy kardiomonitor stacjonarno- przenośny (1 szt.)
 2. Stół operacyjny (1 szt.)
 3. Pompa artroskopowa (1 komplet), shaver artroskopowy (1 szt.), napęd pistoletowy (1 szt.), piła oscylacyjna (1 szt.) i konsola typu CORE (1szt)-komplet, konsola typu nasadka wiertarska moc 140W (1 szt.)
 4. Optyki sztywne - laparoskopowa (2 komp.), artroskopowa (2 komp.), światłowód (2 szt.)
 5. Stanowisko anestezjologiczne (1 szt.)
 6. Kardiomonitor stacjonarny (2 szt.)
 7. Defibrylator (1 szt.)
 8. Zasilanie gwarantowane (1 szt.)
 9. Diatermia chirurgiczna (1 komp.)

II. MODERNIZACJA GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH

 1. Ginekologia: USG 4D (1szt.)
 2. Endoskopia: videokolonoskop (1 szt.), videogastroskop (1 szt.), myjka endoskopowa (1 szt.)
 3. Okulistyka: tonometr bezkontaktowy (1 szt.)
 4. Laryngologia: tympanometr (1 szt.), fotel laryngologiczny (1 szt.), lampa czołowa (2 szt.), ssak elektryczny (1 szt.), nasofaryngoskop (1 szt.), okulary Frenzla (1 para)
 5. Stomatologia: unit stomatologiczny (1 komp.), lupa stomatologiczna (1 szt.)
 6. Kardiologia: elektrokardiograf (1 szt.), rejestrator holterowski (2 szt.), holter ciśnieniowy (2 szt.)

III. MODERNIZACJA OBIEKTU

 1. Klimatyzatory gospodarki cieplnej poczekalni (2 szt.) i gabinetów dermatolog. (1 szt.)
 2. System informatyczny do obsługi klienta i zarządzaniem szpitalem oraz szkolenia (2);
 3. Agregat centralnej próżni (1 szt.)- niezbędny w centralnych instalacjach próżniowych

Przewidziana inwestycja pozwoli zwiększyć Państwa bezpieczeństwo oraz znacznie podniesie jakość wykonywanych zabiegów. Pozwoli nam również wprowadzić nowe produktów i usług, które w niedługim czasie znajdą się w ofercie naszego szpitala. 

Godziny przyjęć

Przygotowanie do badania

Polub nas na Facebook

Zobacz więcej...

pediatria